Branches

Efficiƫnte verwaarding van organische reststromen

Biomass plant

Hernieuwbare grondstoffen

De markteconomische waarde van hernieuwbare grondstoffen wordt steeds bekender. De meest efficiƫnte verwaarding van organische reststromen is een doorlopend vraagstuk voor marktpartijen. Door een groeiend besef in de primaire sector wordt de markteconomische waarde van compost met betrekking tot bodembeheer steeds bekender. Het Keurcompost keurmerk is een instrument om kwaliteit en verwaarding te borgen. Door composttoepassingen vergeleken met andere bodemverbeteraars kan CO2 -reductie inzichtelijk worden gemaakt via CO2-reductiecertificaten.

Naast bodemtoepassingen zijn energietoepassingen uit organische reststromen sterk in opmars. Door centralisering van biomassa op biomassawerven wordt de markt ontsloten, terwijl de duurzame herkomst van biomassa geborgd kan worden middels NTA 8080 certificering. Ook toepassing van bioraffinage van bijvoorbeeld lignocellulose materiaal ten behoeve van biobased innovaties staan in de belangstelling.

Voldoen aan wet- en regelgeving

Procesbeheersing en het voldoen aan wet- en regelgeving blijft in een veranderd handhavingskader een voortdurend punt van aandacht. De vloeistofdichte vloeren in de composteerinrichting, alsook percolaatopvangbassins en bedrijfsriolering zullen in overleg met het bevoegd gezag moeten voldoen aan de kwaliteitseisen voor bodembescherming. Het uitgeven van een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening bij aantoonbaar voldoen aan de eisen van AS6700 norm.

Normec QS is begunstiger van de BVOR (Branchevereniging Organische Reststoffen).

Gerelateerde diensten