Certificeren

Aangetoond duurzaam

Plantje in de grond met natuurlijk licht.

Verificatie aantonen REDII duurzaamheid-biomassa voor SDE en EU-ETS

Normec QS kan als conformiteitsbeoordelingsinstantie (CBI) de verificatie en Conformiteitsjaarverklaring (CJV) voor u verzorgen. De verificatie vindt plaats na afsluiting van het boekjaar. Voorafgaand aan de verificatie, stellen wij graag samen met u een plan van een kosteneffectief verificatieproces op.

Waarom Normec QS?

  • Vertrouw op jarenlange ervaring en deskundigheid.
  • Plan inspecties, testen en opleidingen flexibel in.
  • Van testen tot certificering; u bent 100% ontzorgd.
  • Normec QS is uw kennispartner met actieve rol in normalisatie.

Duurzaamheidseisen voor SDE

Vanaf 2022 gelden duurzaamheidseisen voor een groot aantal categorieën installaties die met SDE-subsidie energie produceren uit biomassa. Energie die met deze installaties wordt geproduceerd komt alleen voor SDE-subsidie in aanmerking indien de daarvoor gebruikte biomassa voldoet aan vastgestelde duurzaamheidseisen. De duurzaamheidseisen gelden voor SDE beschikkingsaanvragen van na 21 december 2018. De verplichting tot het aantonen van duurzaamheid van biomassa is vastgelegd in de meest recente versies van de Aanwijzingsregeling duurzame energieproductie en klimaattransitie en de Algemene uitvoeringsregeling duurzame energieproductie en klimaattransitie. Meer informatie over de duurzaamheidseisen en verificatie voor SDE vindt u op de website van RVO.

Duurzaamheidseisen voor EU-ETS

Vanaf 2023 gelden ook duurzaamheidseisen voor een groot aantal installaties onder EU-ETS welke biomassa inzetten t.b.v. energiedoeleinden. De NEA heeft gekozen om voor de vereiste verificatie aan te sluiten bij het bestaande RVO verificatieprotocol voor SDE subsidie. Meer informatie over de duurzaamheidseisen en verificatie voor EU-ETS vindt u op de website van Nederlandse Emissieautoriteit.

REDII

De duurzaamheidseisen komen voort uit de in 2018 aangepaste Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie (EC/2001/2018, ‘recast of Renewable Energy Directive’, ook wel afgekort tot REDII). Deze eisen komen naast de al langer bestaande duurzaamheidseisen voor energieproductie uit vaste biomassa in de vorm van pellets, die voortkomen uit het Energieakkoord en die zijn vastgelegd in het Besluit en de ministeriële regeling Conformiteitsbeoordeling van vaste biomassa voor energietoepassingen.

windturbines-in-veld

Duurzaamheid aantonen

Energieproducenten die na implementatie van de REDII volgens de SDE  of EU-ETS nu ook duurzaamheid moeten aantonen, moeten voor iedere levering biomassa aantonen dat deze voldoet aan de van toepassing zijnde duurzaamheidseisen. Dat kan door gebruik te maken van door de Europese Commissie goedgekeurde certificatieschema’s, en in een aantal gevallen (m.u.v. toepassing onder EU-ETS) door het uitvoeren van verificatie van individuele leveringen met alternatief bewijs.

De door de energieproducent verzamelde duurzaamheidsinformatie wordt gecontroleerd door een door de Minister voor dit verificatieprotocol erkende conformiteits-beoordelingsinstantie (CBI). De bevindingen van deze conformiteitsbeoordeling legt de CBI vast in de Conformiteitsjaarverklaring (CJV). De door de CBI ondertekende CJV wordt door de SDE subsidieontvanger verstrekt aan RVO en is voor alle energieproducenten die duurzaamheid moeten aantonen voorwaarde voor subsidieverstrekking. Voor EU-ETS toepassingen dient de ondertekende CJV verstrekt te worden aan de EU-ETS verificateur en/of NEA.